Gideå Fiber ekonomiska förening

INFORMATION FRÅN GIDEÅ FIBER

Lägesrapport
2015-12-17

Vårt stora projekt kan nu betraktas som avslutat. Vi skickade in vår slutredovisning till länsstyrelsen i april. I slutet av maj var representanter för länsstyrelsen på besök för slutbesiktning och den 19 november fick vi till sist slututbetalning av bidraget.
För drift och underhåll av nätet har vi anlitat Skanova. Avtalet med Skanova innebär att vi hyr ut vårt nät till dem under sju år. Under denna period betalar vi ingenting för drift och underhåll utan uppbär en hyra. Avtalet innehåller också en optionsrätt att sälja nätet till Skanova.
Detta innebär att det ekonomiska läget är gott och någon ytterligare insats kommer inte att krävas.

Driftstörningar

Eventuella driftsstörningar skall anmälas till Telia. Om man haft avbrott kan man få ersättning om felet omfattas av Telias allmänna villkor. En förutsättning för ersättning är att felet anmälts och att man begärt ersättning inom två månader. Avbrottsersättning kan inte fås av Gideå Fiber.

Fastighetsförsäljning

Vid ev. försäljning av fastighet tänk på följande:
– Informera köparen om vad som gäller beträffande fiberanslutningen.
– Lämna över anslutningsavtal och markavtal
– Om det finns abonnemang på Triple Play, erbjud köparen att ta över avtalet. Telia tar 5 750 kr för att ändra från Triple Play till Öppen Fiber.
Till sist vill vi önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.
Styrelsen för Gideå Fiber

2015-03-03

Utdelning av mediaomvandlare, routrar och TV-boxar kommer att ske under vecka 11. Hämtning sker vid nya brandstationen i Gideå (mitt emot mobila återvinningen) på följande tider:
Måndag 9/3:
Kl. 14:00 – 16:00
Kl. 18:00 – 20:00
Tisdag 10/3:
Kl. 18:00 – 20:00
Lördag 14/3:
Kl. 10:00 – 14:00

Den som inte har möjlighet att hämta utrustningen på någon av dessa tider kontakta Hans-Göran Sjölund på tel. 0663-403 06 eller Bo Eriksson på tel. 0663-211 06.

För den som sagt upp sitt internet- eller TV-abonnemang finns möjlighet att teckna abonnemang med Telia via ADSL. Tag kontakt med Telebutiken på telefon 070-365 65 06 för närmare information.

Trygghetslarm fungerar inte f.n. via IP-telefoni. Kommunen håller på att se över vilka alternativa lösningar som finns.

2015-02-10

Hej!
Vi förstår att ni alla undrar när fibern skall kopplas in. Från föreningens sida är vi klara med allt arbete. Beställningsunderlag har vi skickat till Telia för länge sedan. Nu har vi genom påtryckningar fått igenom att driftsättning av Gideå Fiber givits högsta prioritet av Telia. Det senaste är att vi skall få ett besked i början av nästa vecka. När vi fått detta besked så kommer vi att gå ut med ny information.

Med vänlig hälsning
Bo Eriksson, kassör Gideå Fiber

INFORMATION FRÅN GIDEÅ FIBER

2015-01-13

Lägesrapport
Svetsningen av fiber är nu klar. Testningen av nätet har påbörjats i dag. Vi har börjat med fastigheter i Sörgissjö och kommer att fortsätta med övriga fastig-heter anslutna till telestationen i Gideå. Arbetet beräknas vara klart i början på nästa vecka (v 4). Fastigheter anslutna till stationen i Gidböle (från Hötjärn och söderut) kommer att testas under v 4 och beräknas vara klara i slutet av den veckan.

Enligt tidigare information som vi fått skulle det vid besiktningen vara nödvändigt med tillträde till fastigheten. Så är inte fallet, utan testningen görs från dosan på husets utsida. Därför kan testningen ske utan att någon behöver vara hemma.

I samband med besiktningen hade vi tänkt dela ut mediaomvandlare och trådlös router. Dessa grejer har vi ännu inte fått så utdelning av dessa får ske vid senare tillfälle.

INFORMATION FRÅN GIDEÅ FIBER

2014-12-19

Lägesrapport

Svetsningen av fiber har gått långsammare än beräknat. Detta arbete beräknas dock kunna avslutas precis före jul. Detta innebär att besiktningen av nätet inte kan ske före årsskiftet utan planeras utföras under vecka 3. Vidare så får detta till följd att driftsättning kommer att ske först under februari.

I samband med besiktningen av nätet måste den personal som utför arbetet ha tillträde till fastigheterna. Den som inte har möjlighet att vara hemma uppmanas därför att försöka ordna möjlighet till tillträde med hjälp av grannar. Vi planerar att samtidigt med besiktningen dela ut mediaomvandlare och trådlös router.

För drift, underhåll och förvaltning av nätet har föreningen upphandlat Skanova. För upplåtelsen av nätet betalar Skanova en hyra under sju år.
För den som valt föreningens kollektiva avtal med Telia (Triple Play) kommer debitering av tjänster att ske fr.o.m. mars månad, under förutsättning att allt fungerar som det skall. Denna information skickas bara via e-post. Hjälp därför till att sprida den så att den når även de som inte anmält e-postadress.

Till sist vill vi önska alla medlemmar en
God Jul och ett Gott Nytt År.

INFORMATION FRÅN GIDEÅ FIBER

2014-11-05

Nuläge
All blåsning av fiber är nu klar. Likaså är all svetsning av fiber i fastigheterna klar. Vad som återstår är svetsning av en del skåp. Detta arbete är något försenat beroende på sjukdom och otjänlig väderlek.

Vidare så återstår att installera fibern i telestationerna i Gidböle och Gideå. Detta arbete görs av Telia och Skanova. Det arbetet har vi svårare att påverka. Vi kan bara trycka på och komma med önskemål om att arbetet skall påskyndas. Vi räknar dock med att allt detta skall vara klart innan årsskiftet och att nätet skall kunna slutbesiktigas. Detta innebär inte att nätet är driftsatt till årsskiftet. Enligt Telias planering kommer driftsättning att ske under andra halvan av januari 2015.

Avtal
Vi håller f.n. på att skriva ut de avtal som föreningen kommer att teckna med er medlemmar. Det avtal där ni bestämmer er för att välja gruppanslutning eller öppen fiber.
Gruppanslutning omfattar IP-telefoni, TV (Telia lagom) och bredband 100/100 Mbit/s. Detta kostar 399 kr/mån. Avgiften tas ut i förskott kvartalsvis. Första debitering kommer att ske i slutet av januari 2015. För de som väljer Öppen fiber finns information på www.bredbanswebben.se om olika leverantörer, utbud och kostnader. För öppen fiber tar föreningen inte ut någon kostnad.

Informationsmöte med Telia
Vi inbjuder samtliga medlemmar till ett informationsmöte med Telia. Mötet hålls på Gideågården den 17 november kl 19:00. Telia kommer där att informera om tjänsteavtalet, demonstrera en del av utrustningen och även ta upp beställning på tillvalsutrustning som man kan köpa.
Ni som inte meddelat e-postadress gör det till bosse.grubba@telia.com så snart som möjligt. Utskick via Posten kostar pengar!

INFORMATION FRÅN GIDEÅ FIBER

INFORMATION-14-06-20–FRAN-GIDEA-FIBER.pdf
Ang. Kommunikationsoperatör samt anslutningsboxar.(klicka på länken ovan)

Gideå Fiber ekonomiska förening

14-05-20

Hej medlemmar! 
Grävningen för fibern rullar på bra. I nuläget arbetar två arbetslag. Det ena laget har slutfört arbetena i Dombäcksmark, Gidböle och Kasa. De har nu börjat i Västanå och kommer att arbeta sig norrut till Eldsmark och Hötjärn. Det andra laget arbetar i Norrgissjö by och kommer troligen att arbeta klart där i morgon. De kommer då att flytta till Hälsinggrubban och Godmarksstrand. Arbetena där kommer att bli klara under nästa vecka. Då kommer det laget att flytta till Sönnersta och därifrån arbeta sig söderut genom Sörgissjö. 

Det tycks råda viss oklarhet om vad som gäller beträffande grävning på den egna tomten. I princip gäller att den enskilde medlemmen ansvarar för detta. Men vi har bestämt att om inga särskilda hänsyn måste tas så ombesörjer föreningen denna grävning. Det innebär att ett ca 20 cm djupt spår dras och i detta spår läggs slangen ner. Vi gör detta för att säkerställa att kanalisation är framdragen när det sedan är dags att blåsa fibern. Om man kräver att särskild hänsyn skall tas till rabatter, buskar och liknande eller om det ligger elledningar, teleledningar, vattenledning, jordvärmeledning eller andra hinder i vägen så måste den enskilde medlemmen svara för att grävningen utförs. Hälsningar Styrelsen i Gideå Fiber

Igår 14/5 började ett grävlag till, efter byggstartsmöte på Gideågården, körde man i gång längst in i Norrgissjöbyn, 394 meter hann man med denna dag!

14-05-04

Hej medlemmar!
Nu är det dags. I morgon, måndagen 5 maj, börjar vi gräva för bredband. Arbetet påbörjas längst i söder av vårt område vid Sjöströms Åkeri i Dombäcksmark med ett maskinlag. Om allt löper väl kommer vi sedan att sätta in ytterligare ett lag veckan därpå och eventuellt ett tredja lag efter ytterligare en vecka. Utsättning av el- och teleledningar har nu gjorts inom området där vi startar. För att arbetet skall gå så snabbt och smidigt som möjligt är det en fördel om vi själva i förväg kan gräva fram dessa ledningar där vi kommer att korsa med vår fiberledning. Vi slipper då betala för dyrbar maskintid för att maskinerna blir stående.Det är bra om flera har möjlighet att hjälpa till med detta. Arbetet kommer att samordnas av våra områdesansvariga. Inbetalandet av insatser har gått strålande. Till dags dato har vi fått in insatser för 224 anslutningar. Flera är på väg så förmodligen kommer vi att nå 240 st. Ett stort tack från styrelsen till Er för att Ni skött detta så bra.
Hälsningar Styrelsen i Gideå Fiber

Styrelsen:
Ordf. Agneta Rundkvist
070-821 58 74
agneta.rundkvist@telia.com

sekr. Sören Karlström
0663-40222
soren.karlstrom@telia.com

Kassör Bo Eriksson
0663-21106
halsinggrubban@telia.com

Åke Holmlund
0663-21119
godsta.gard@telia.com

Sven-Erik Westerin
0663-40140
se_westerin@hotmail.com

Jennie Söderholm
0663-40267
sonnersta@hotmail.com

William Nilsson
070-3825704
william.nilsson@telia.com

Historik

14-04-20

Hej! Bifogat finns protokoll från årsmötet. Inbetalningarna av insatser har gått mycket bra. Hittills har 203 insatser betalats. Det är vi mycket tacksamma för. Det är dock några som ännu inte betalat och vi uppmanar de som inte betalat att göra det så fort som möjligt så att vi kan slutföra planeringen. Det som skall betalas är 6000 kr i insats per fastighet och 100 kr i medlemsavgift (bara en oavsett antal fastigheter) pengarna sättsi på bankgiro 156-1083. Ange namn och fastighetsbeteckning. En del av er har glömt att betala medlemsavgiften på 100 kr. Så kolla er inbetalning och se om ni missat detta. Om ni gjort det så betala in 100 kr så snart som möjligt. Andra av er har betalat för mycket. Jag kommer att kontakta er för att få reda på kontouppgifter så att jag kan betala tillbaks pengarna.

Med vänlig hälsning
Bo Eriksson Kassör
Protokoll-Gidea-arsstamma-2014.pdf

Kallelse till årsmöte onsdagen den 2 april 2014 kl 18.30 på Gideågården!
Kallelse-arsstamma-2014.pdf

Tidigare info från start
Nu gäller det att alla fastighetsägare får info och så snart som möjligt blir medlemmar, medlemsinsatsen är 200 kr och det enda man riskerar i detta läge. När medlemsvärvningen (fastighetsägarna) är klar kan man göra ett underlag för bidragsansökning til Länsstyrelsen.

Det är jättebråttom den 6 mars skall länsstyrelsen ha ansökningshandlingarna! Därför måste vi nu alla hjälpas åt att få detta gjort under max 3 veckor…….sen hoppas vi att grävningen/plöjningen kommer igång till sommaren.

Redan nu är vi 216 medlemmar! Vi uppdaterar denna siffra dagligen.
fiberbroschyr_e-lots.pdf
Bredband till dig som bor på landet.pdf
http://tidningenland.se/2013/02/27/bredband-ar-den-nya-folkrorelsen/

Vi tipsar om hemsida
www.bynet.se

Månd. 11/2 åker delar av styrelsen till Kerstins Udde för en gemensam träff med de 6 byanäts-föreningarna i BLT o Gideåområdet.

Onsd. 13/2 kl 18.30 kallar ordf. till en träff på Gideågården för att gå igenom hur vi fördelar medlemsvärvning i vårt blivande byanät.

Nu och fram till 21/2 skall förhoppningsvis alla fastighetsägare i området ha blivit kontaktade med erbjudande om att gå med i denna förening. Medlemsavgiften är 100 kr+ en insats på 100 kr, dessa pengar behövs för föreningsbildandet och initiala kostnader för föreningen. Den 6 mars skall föreningens bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen, vilket då har föregåtts av en projektering och kostnadsberäkning med grundval av antalet föreningar. Ju fler medlemmar desto större bidrag kan vi enkelt uttrycka det! Så se helst till att ha 200 kr hemma och invänta ett besök av någon ur interimstyrelsen eller ditt närområde som engagerat sig i denna för framtidens kommunikation så viktiga fråga.

Torsdag 21/2 åker delar av styrelsen på ett ”paraplyföreningsmöte” för bynät föreningarna i Movattnet.

Måndagen den 4 mars lämnade vi bidragansökan till Klas Strandberg. Det kan ta 2 till 3 månader innan vi får besked. Samtliga föreningar har sökt bidrag med 50%.

Lördagen 9 mars infobrev mailas ut till medlemmar, ansökan är inlämnad till länsstyrelsen.

INFORMATION FRÅN GIDEÅ FIBER

April
Länsstyrelsen har gett besked om att vår förening gått vidare som en av 8 föreningar/projekt som gått vidare i handläggningen. Totalt var det 23 föreningar/projeketansökningar som tävlar om de 23 miljoner länsstyrelsen har att fördela denna gång. Bygderadet i Örnsköldsvik har skrivit till länsstyrelsen ang. deras konstiga bidragsfördelning. 
Bredbandsmedel i Västernorrlands län.pdf
Mindre bidrag.pdf
Länsstyrelsen ”hittade” pengar så att även Gideälvens ekonomiska förening kommer med i denna bidragsomgång, drygt 18 miljoner till 5 av de 7 föreningar som sökte i vår kommun.

Maj
Måndagen 6 maj möte med representanter från alla 7 föreningarna på Gideågården, Bynet är med och visar på hur det projekteringsarbete som vi skall göra går till. Informerades och diskuterades också det nya förslaget till upplägg med att dels använda sig av en del av Skanova(telia) fiber vilket i en första kalkyl skulle göra en besparing på drygt 5 milj. för hela området(7 byanät). Dessutom erbjuder de sig att köpa näten, när de är klar, för 8400kr /anslutning vilket med dagens medlemsantal ca 1350 gör ca 11,3 miljoner. Genom detta upplägg kan även de 2 föreningar som blev utan bidrag kanske komma med och kostnad skulle ändå bli ngt billigare än vad som tidigare projektering visat. En bra och nogrann projektering är dock det som bäst kan visa på vad slutkostnad per fastighet blir och naturligtvis också antalet fastigheter som ev. kommer till, målet är att öka det totala medlemsantalet i området för de 7 föreningarna till 1500 fastigheter.

Måndagen den 13 maj nytt möte med alla 7 föreningar i Movattnet, Skanova och kommunens förslag/strategi skall nu diskuteras och förhoppningsvis kan man enas om ett beslut hur man går vidare.

Måndagen den 24 juni kl 19.00 blir det årsmöte på Gideågården. Med projektinformation och förslag på hur stor den egna insatsen kommer att bli.

September
Tisdagen 17 september 

Möte på Gideågågrden med alla 7 föreningar , Ö-vik energi och kommunalråden Glenn Nordlund och Dan Olsson.
Glenn Nordlund får i uppdrag att ordna möte med länsstyrelsen för att få förlängd slutförande av projekten, detta eftersom myndigheternas långa beslutshantering gjort att knappast kommer hinna påbörja grävning i år. I praktiken innebär det att föreningarna har bara 1 år på sig att gräva och bygga det 52 mil långa nätet!
Upphandlingen bör påbörjas nästa vecka.

Scannova bud på att hyrköpa byanäten gör att egna insatsen i nuläget beräknas minska med 9200 kr, diskuteras att det ändå är värt mera att behålla nätet öppet. Ex. på detta föredrogs. Ö-vik energis möjlighet att hyrköpa nätet skall undersökas, kan kommunen genom sitt ägardirektiv medverka till det?
Stora kostnadsskillnader för bynätsföreningarna Tresjö fiber har dubbelt så hög kostnad möt Björna fiber pga de långa avstånden mellan Byviken och Remmarn. Kan kommunen medverka till att utjömna de stora skillnaderna?
Kommunal borgen för banklån skulle minska lånekostnad per förening med drygt 100tkr!
Nytt möte samrådsmöte vecka 39.

AVGIFTER

Föreningen har nu öppnat ett bankgiro så att Ni som inte haft möjlighet att betala avgiften nu kan
göra detta. Avgiften är 200 kr, varav 100 kr är insats och resterande 100 kr årsavgift.
Sätt in avgiften bankgiro 156 – 1083.
Ange fastighetsbeteckning och namn.